Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Hải Dương năm 2024
Ngày cập nhật 23/04/2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

trên địa bàn xã Hải Dương năm 2024

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3228/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND Thành phố Huế về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024. UBND xã Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn năm 2024 với những nội dung như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  -  Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn xã.

  -  Nắm chắc tình hình, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 và các biện pháp quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham giaPCCC&CNCH.

-  Chủ động phòng ngừa các vụ cháy, nổ xảy ra; đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, các tổ chức, quần chúng nhân dân trong công tác PCCC&CNCH; kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiết sót về PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

2. Yêu cầu

  - Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong PCCC. Tất cả hoạt động PCCC trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giải quyết các tình huống phức tạp có liên quan đếnANTT.

  - Việc triển khai công tác PCCC&CNCH phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCCC&CNCH theo quy định. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, thôn, hộ kinh doanh sản xuất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tácPCCC&CNCH.

- Phải luôn xác định công tác PCCC&CNCH có vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; phải thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Trong thực hiện công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”phòng ngừa cháy nổ phải từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở; làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy.,

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Trưởng  các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/05/202 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 thực hiện Kết luận số 02-KL/TW; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 26/8/2021 của Thành ủy Huế về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND  thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới…và các văn bản chỉ đạo khác về PCCC&CNCH.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Chính quyền về PCCC&CNCH; kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại, hạn chế. Tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác PCCC các cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban ngành trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn xã. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH sâu rộng; gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động xây dựng các phương án chữa cháy, CNCH và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời hiệu quả với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

4. Bộ phận VHXH, Trang TTĐT, Đài truyền thanh xã tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; phát tờ rơi phổ biến kiến thức, hướng dẫn các hộ gia đình, người dân sinh sống trên địa bàn thực hiện các biện pháp tự đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra cho người dân.

5. Công tác PCCC và CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngày từ cơ sở; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; coi công tác PCCC và CNCH là việc làm hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bài bản; hoạt động chữa cháy, CNCH phải kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về PCCC theo quy định; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, liên đơn vị kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC.

- Tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình. Đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng xây dựng khi chưa được các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng, kinh doanh có điều kiện về PCCC thì kiên quyết đình chỉ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các loại hình cơ sở thuộc phân cấp quản lý theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Rà soát, đánh giá, phân loại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, các cơ sở sản xuất có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen kẽ trong khu dân cư, các nhà liền kề, nhà để ở kết hợp kinh doanh và đề ra các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.

2. Công an xã

- Chủ trì, tham mưu, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; kế hoạch PCCC và CNCH năm 2024 của UBND thành phố và UBND xã Hải Dương.

- Phối hợp các ban ngành liên quan tham mưu UBND xã ban hành các kế hoạch nâng cao năng lực đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh sản xuất. Trong đó đề xuất các giải pháp để từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước,…phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Phối hợp các ban ngành liên quan tham mưu UBND xã: Tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn về PCCC&CNCH, thoát nạn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 100% người làm nhiệm vụ PCCC ( Đội PCCC cơ sở ) phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật.

- Duy trì hoạt động các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCCC&CNCH đã xây dựng; tổ chức nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tại các khu dân cư, cụm dân cư. Triển khai thực hiện Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí “An toàn PCCC&CNCH”; củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, đồng thời xây dựng mới tại các địa bàn đang còn trống đảm bảo 100%; tham gia bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH. Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” hoàn thành 100% theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, thôn đẩy hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn việc thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các nguy cơ gây cháy, nổ và cách khắc phục; đặc biệt là chuẩn bị các phương tiện chữa cháy để chữa cháy ban đầu ngay tại hộ gia đình, nơi cư trú.

- Thông báo công khai các cơ sở vi phạm quy định về PCCC để các tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

- Theo dõi, đôn đốc, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tiến độ thực hiện, triển khai nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đảm bảo hoàn thành 100% đối tượng phải xây dựng mô hình theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Huy động cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia công tác PCCC&CNCH theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Chủ động rà soát, nắm địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng cháy, đảm bảo an toàn PCCC các hoạt động, lễ hội diễn ra trong năm trên địa bàn xã.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra theo quy định của pháp luật, xử lý các trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những cá nhân, tổ chức có liên quan; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC theo quy định.

- Phối hợp với bộ phận Văn hóa và Thông tin xã tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn xã. Phối hợp bộ phận Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường, các thôn, tham mưu UBND xã về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng.

- Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ- HĐND ngày 26/8/2021 và Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Bộ phận Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan chủ động triển khai các biện pháp PCCC-CNCH, PCCC rừng, trọng tâm là công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC. Phối hợp tham mưu UBND xã về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC-CNCH.

- Tham mưu phối hợp Điện lực Quảng điền đơn vị quản lý, vận hành lưới điện tăng cường các biện pháp tuyên truyền sử dụng điện an toàn; phối hợp với lực lượng công an xã khuyến cáo, hướng dẫn người dân những biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng thiết bị điện.

- Phối hợp với Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại hóa chất, ngành hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ đặc biệt là cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra.

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì, phối hợp triển khai các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở, đơn vị, thôn. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng.

5. Các trường học đóng trên địa bàn: Phối hợp với Công an xã xây dựng và hoàn thiện các nội dung, từng bước đưa kiến thức PCCC, kỷ năng thoát hiểm, xử lý tình huống cháy, nổ vào hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường phù hợp với từng cấp học, ngành học và lồng ghép vào chương trình giảng dạy.

  6. Các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên địa bàn xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH nhằm vận động cán bộ, nhân viên, viên chức, người lao động thấy rõ và thực hiện trách nhiệm về PCCC; tự giác, tình nguyện tham gia công tácPCCC&CNCH. Thường xuyên tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; kịp thời khắc phục sơ hở thiếu sót về PCCC và CNCH, hạn chế các nguyên nhân phát sinh cháy, nổ.

  1. Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị và các thôn

- Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 20/02/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; kế hoạch PCCC và CNCH năm 2024 của UBND thành phố và UBND xã.

- Phối hợp tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn về PCCC và CNCH, thoát nạn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 100% người làm nhiệm vụ PCCC phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; có giải pháp, biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, thiếu sót đối với trụ sở, văn phòng làm việc trực thuộc do mình quản lý mà không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”. Chịu trách nhiệm trước UBND xã và pháp luật nếu trụ sở, văn phòng làm việc trực thuộc do mình quản lý để xảy ra cháy nổ.

8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH; tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả, thiết thực phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy”; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021; Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày10/12/2021).

   III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

  1. Các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, thôn, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ trì, chủ động, phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác PCCC và CNCH năm 2024 trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Công an các cấp trong việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dâncư.

  4. Giao Công an xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo, định kỳ sơ, tổng kết theo quyđịnh./.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 trên địa bàn xã Hải Dương./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.188
Truy cập hiện tại 383