Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 08/06/2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

Thực hiện Quyết định số  22 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Hải Dương phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2022.

Trong năm 2022, tiếp tục triển khai thực hiện 07 nội dung của Kế hoạch cụ thể gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính; công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, xác định chủ đề CCHC năm 2022 của xã là “thân thiện, đúng hẹn và đơn giản”.

2. Về tổ chức, chỉ đạo, điều hành CCHC

1.1. Việc triển khai, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch về CCHC.

UBND xã đã triển khai, quán triệt các nội dung chương trình, kế hoạch về Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND xã đến toàn thể cán bộ, công chức, ban ngành đoàn thể tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022. Qua đó; Chủ tịch UBND xã yêu cầu các công chức chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng quy định.

1.2. Số lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính cụ thể: Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

1.3. Việc tổ chức các hội nghị giao ban, phổ biến công tác CCHC.

Trong quý I, UBND xã đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại công tác CCHC gắn với Hội nghị tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính và giao nhiệm vụ cụ thể đối với công chức xã; Tổ chức giao ban giữa lực lượng công an xã và công chức tư pháp và một số công chức chuyên môn triển khai nhiệm vụ điều tra, hướng dẫn giải quyết các hồ sơ đối với công dân chưa có dữ liệu theo Đề án 06.

 

3. Về công tác kiểm tra CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trong năm 2022 tự kiểm tra đối với các tập thể, cán bộ công chức có liên quan với hình thức kiểm tra đột xuất và định kỳ; thông qua các buổi giao ban đầu tuần kịp thời nhắc nhỡ, chấn chỉnh cán bộ, công chức chấp hành giờ giấc hành chính.

4. Công tác tuyên truyền về CCHC

Công chức Văn hóa- Xã hội đã tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã năm 2022, trong đó, tập trung tuyên truyền về chủ đề CCHC năm 2022, chuyên mục CCHC trên Đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã và xây dựng Kế hoạch tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp dân và tiếp xúc cử tri.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công chức Tư pháp- Hộ tịch đã tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ như: Về tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục triển khai công tác nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách TTHC

a. Công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công chức Văn phòng- Thống kê xã đã tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ như: Về kiểm soát TTHC năm 2022, rà soát TTHC năm 2022, kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022; các công chức chuyên môn tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ niêm yết, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại.Nâng cao năng lực cán bộ, công chức theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”, đảm bảo các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

b) Tình hình cập nhật và kết quả giải quyết TTHC

- Về cập nhật TTHC

Công chức Văn phòng- Thống kê (đầu mối CNTT) thường xuyên phối hợp với các công chức chuyên môn  để cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

  - Kết quả việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền: Trong 6 tháng đầu năm 2022 không có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị về TTHC.

  - Về kết quả giải quyết TTHC 6 tháng năm 2022( 15/12/2021 – 07/6/2022)

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông): Số hồ sơ đã tiếp nhận 861 hồ sơ.Trong đó có 471 hồ sơ có ghi giấy hẹn.

- Hồ sơ đã giải quyết trước hẹn, đúng hẹn:  808 hồ sơ; trể hẹn 41 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết 12 hồ sơ ( trong hạn 6, trể hạn 6 hồ sơ)

- Tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa thể hiện  như sau; số phiếu khảo sát mức độ hài lòng 860 phiếu, đạt 100%

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

a. Rà soát về vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của bộ  phận chuyên môn thuộc UBND xã.

- Tình hình quản lý biên chế: Ủy ban nhân dân xã có 22 biên chế ( kể cả công an chính quy). Trên cơ sở Quy chế đã ban hành Ủy ban nhân dân xã đã chủ động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo, thành viên Ủy ban nhân dân, phát huy tốt vai trò của công chức chuyên môn trong công tác tham mưu ở từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

b. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- 100% TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên bảng niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã.

- Hoàn chỉnh, bổ sung các quyết định sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC theo quy định. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của các cơ quan và của cán bộ, công chức trong cải cách TTHC.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện choCBCC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng do tỉnh và thành phố tổ chức.

5. Cải cách tài chính công

5.1 Tình hình triển khai và thực hiện chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội:

Chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã được trung ương, tỉnh và thành phố phê duyệt như công tác cải cách hành chính về thuế, chế độ tiền lương, công vụ, các chính sách an sinh xã hội.... qua đó đã tổ chức các đợt tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế cho nhân dân, triển khai các chế độ tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, chủ động và đề xuất giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã hội có liên quan.

 

5.2 Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách

Tiếp tục tăng cường thực hiện các văn bản quy định pháp luật về khoán kinh phí hoạt động quản lý hành chính và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Tiếp tục triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1 Ứng dụng công nghệ thông tin:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan xã nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung như Quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số, Trang Thông tin điện tử, Trang thông tin điều hành tác nghiệp, xử lý dịch vụ công tập trung, quản lý hồ sơ CBCC...

6.2 Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo công chức thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình đã xây dựng thuộc trách nhiệm thụ lý, đồng thời rà soát bổ sung quy trình mới để  cập nhật vào hệ thống tài liệu theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác CCHC ngày càng được nâng lên góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa, việc ứng dụng CNTT ngày càng hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC được đảm bảo.

2. Tồn tại, hạn chế

- Chế độ báo cáo về công tác CCHC định kỳ của công chức chuyên môn trong cơ quan theo quy định chưa thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời;

- Cơ chế “một cửa hiện đại” tuy đã được triển khai thực hiện, nhưng chất lượng hoạt động ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã chưa cao.

- Việc xử lý và trả kết quả còn trể hẹn, việc xin lỗi người dân về trả kết quả trể hẹn chưa thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Về thực hiện CCHC

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thường xuyên rà soát cập nhật, công khai minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức như niêm yết tại bảng niêm yết TTHC xã, trên Trang thông tin điện tử để nhân dân, tổ chức dễ tiếp cận và thực hiện.

- Tiếp tục triển khai lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để đánh giá thực hiện của CBCC.

- Duy trì việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã.

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2022, UBND xã Hải Dương kính báo cáo UBND thành phố và Phòng Nội vụ thành phố Huế./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 876.078
Truy cập hiện tại 427