Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động
Ngày cập nhật 20/06/2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06);

Căn cứ Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ của Đề án 06;

Căn cứ kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ công văn số 412/PTP-TH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Phòng Tư pháp thành phố Huế về việc chỉ đạo tham mưu thực hiện công văn số 795/STP-HCTP ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 theo công văn 4711/UBND-KH2 ngày 11tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh và Công văn số 3406/UBND-NC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Huế về tăng cường các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Hải Dương về việc thành lập Tổ công tác Đề án 06.

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê xã.

 

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động tại xã Hải Dương gồm các ông, (bà) có tên sau:

1. Ông Huỳnh Bảo

Phó Chủ tịch UBND xã

Tổ trưởng Tổ công tác

2. Ông Hoàng Thanh Quang

Trưởng CA xã

Tổ phó thường trực

3. Ông Phạm Văn Thoan    

Công chức TP-HT xã

Tổ phó

4. Ông Trần Nhất Bi

Công chức VP-TK xã

Thành viên

5. Bà Trần Thị My Na

Công chức VH-TT xã

Thành viên.

Điều 2.  Nhiệm vụ của Tổ công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động xã Hải Dương: Triển khai các nội dung thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn và Đề án 06, trước mắt tập trung bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu dân cư; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Các thành viên trong tổ chủ động phối kết hợp cùng các ban ngành các thôn triển khai tuyên truyền qua các cuộc họp của Chi bộ, thôn, đoàn, hội, phát thanh trên hệ thống loa đài của xã, mạng xã hội, hướng dẫn và tham mưu các biện pháp thúc đẩy để người dân biết hợp tác thực hiện, chịu trách nhiệm thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.

Điều 3. Chế độ làm việc của Tổ

Các thành viên của Tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng phân công các thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của cấp trên.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 876.249
Truy cập hiện tại 445