Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định Thành lập Ban vận động kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2022 – 2025
Ngày cập nhật 12/09/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính  phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch 2299/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Hải Dương;

  Theo đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1: Thành lập Ban vận động kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hải Dương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Liêm          Chủ tịch UBMTTQVN xã,    Trưởng ban

2. Ông Huỳnh Bảo             Phó Chủ tịch UBND xã,                 Phó Trưởng ban

3. Bà Trần Thị My Na       CC. VH-XH xã                      Thư ký

4. Ông Nguyễn Văn Quý    CC. KT-NS xã                       Thủ quỹ

5. Bà Trần Thị Tâm                     Chủ tịch Hội LHPN xã,                   Thành viên

6. Ông Lê Thới                   Chủ tịch Hội CCB xã,           Thành viên

7. Ông Nguyễn Văn Phiến          Chủ tịch Hội Nông dân xã      Thành viên

8. Bà Lê Tố Thanh Huyền           Bí thư Đoàn xã,                     Thành viên

9. Bà Đào Thị Hoa             PCT.UBMTTQVN xã           Thành viên

10. Bà Trương Thị Nữ        PCT.UBMTTQVN xã           Thành viên

11. 6 Trưởng thôn trên địa bàn xã                                             Thành viên

12. Trưởng Ban CTMT 6 thôn trên địa bàn xã                          Thành viên.

          Điều 2: Ban vận động có nhiệm vụ tổ chức vận động kinh phí và tham mưu cho UBND xã kịp thời hỗ trợ các tiêu chí còn thiếu cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững theo đúng quy định của pháp luật.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 876.142
Truy cập hiện tại 431