Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhân dịp Tết Trung thu năm 2022
Ngày cập nhật 12/09/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng  06 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 6607/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về việc tổ chức kế hoạch Tết Trung thu năm 2022;

Căn cứ Công văn 6783/CV- BCĐLNVSATTP ngày 07/9/2022 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm Thành phố Huế về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022;

Theo đề nghị Trưởng Trạm y tế và Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã.

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau:      

1.

2.

Ông

Ông

Huỳnh Bảo

Phạm Văn Khảm                        

Phó CT.UBND xã

Trưởng Trạm y tế

Trưởng đoàn 

Phó đoàn 

3

Ông

Trần Văn Thắng                       

Phó Công an xã

Thành viên

4.

Ông

Nguyễn Ba Tài

CC. ĐC-XD &NNMT xã

Thành viên

5.

Bà

Trần Thị My Na

CC.VHXH                                 

Thành viên

6.

Nguyễn Thị Diệu Trang

CC TP-HT xã

Thành viên

7.

Ông

Nguyễn Hữu Nhi

CT. Dân số xã

Thành viên

8.

9.

Ông

Ông

Nguyễn Thanh Dũng

Lê Hậu

CHP. BCH QS xã

Cán bộ Thú y

Thành viên

Thành viên

 

                   Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tham mưu UBND xã tổ chức kiểm tra các hoạt động trong dịp Tết Trung thu năm 2022, kịp thời ngăn chặn và đề xuất xử lý theo thẩm quyền việc sản xuất, mua bán, sử dụng các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, không phù hợp với trẻ em.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, Trưởng trạm y tế xã, và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 876.253
Truy cập hiện tại 445