Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN TỔ ĐỀ ÁN 06 XÃ HẢI DƯƠNG
Ngày cập nhật 26/09/2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Hải Dương

 

 
 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 20022 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030;

Xét đề nghị của Công chức văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệuvề dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Hải Dươnggồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Xuân Hướng           CT. UBND xã                Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Bá Quang Vinh Trưởng công an xã          Tổ phó thường trực

3. Ông Trần Nhất Bi                 CC. VP-TK xã                Tổ phó

4. Ông  Nguyễn Liêm               CT. UBMTTQVN xã      Thành viên

5. Bà Lê Tố Thanh Huyền        BT Đoànxã                    Thành viên

6. Bà Trần Thị Tâm                  CT. Hội LHPN xã           Thành viên

7. Ông Phạm Văn Thoan          CC. TP-HT  xã               Thành viên

8. Bà Nguyễn Thị Diệu Trang   CC. TP-HT  xã               Thành viên

9. Ông Nguyễn Thế Hiền Nhân CC. ĐC,NN-XD,MT xã  Thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh   CC. TC-KT xã                Thành viên

11. Ông Nguyễn Văn Quý        CC VH-XH xã                Thành viên.

Điều 2: Tổ công tác có nhiệm vụ: Triển khai các nội dung thực hiện Đề án 06 theo hướng dẫn của cấp trên, trước mắt tập trung bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu dân cư; các dữ liệu tiêm chủng Covid-19, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Hải Dương.

Điều 4.Công chứcVăn phòng – Thống kê Ủy ban nhân dân xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Trần Nhất Bi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.014
Truy cập hiện tại 356